Δημοφιλή άρθρα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων συνολικά 24 ατόμων. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
Αριθμός απόφασης 6-14 - Θέμα: Περί έγκρισης για απ’ευθείας μίσθωση ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ». ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ...
Αριθμός απόφασης 6-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 6-9 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου, έτους 2020.....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2020-06-24_08-57-26_139863
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.02.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      10-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  5019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 15-02-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11.00 έως 13.30 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων

 

 1. Περί κατάρτισης ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2021.
 2. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 471.820,00 € (με ΦΠΑ 24%), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού και κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ & ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84344.
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 107.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α.)
 5. Περί έγκρισης αναβολής της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των Έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αναβολής αποσφράγισης και αξιολόγησης των κατατεθέντων προσφορών των συνοπτικών διαγωνισμών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 6. Περί έγκρισης Πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91835
 7. Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έτους 2020»
 8. Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τον Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων για την υλοποίηση του έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A- Greece – Italy 2014 -2020”
 9. Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ,ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 10. Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και 4ης Παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 11. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών».
 12. Περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,(ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ ΣΑΕ 047), ΤΡΟΠ. ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2020»
 13. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ », αναδόχου εταιρείας ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
 14. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών καθαρισμών, προς αποφυγή πυρκαγιάς.
 15. Περί γνωμοδότησης επί Πρωτοκόλλων Παραλαβής με Παρατηρήσεις, για τμήμα της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση των προϋποθέσεων βράβευσης Γαλάζιας Σημαίας της Δ.Ε. Κερκυραίων, Δ.Ε. Αχιλλείων & Δ.Ε. Φαιάκων».
 16. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 83/2020 αγωγής.
 17. Περί Αποδοχής παραχώρησης χρήσης κινητών πραγμάτων.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 13.30 της 15-02-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544