Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.03.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα:      19-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 10429
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.       2661362790                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 8Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 20-03-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 , σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και β. σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55) και  την με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών υγιεινής για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
2.    Περί λήψης απόφασης για κατεπείγουσες εργασίες μικροβιακής απολύμανσης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοιού (COVID-19) στα δημοτικά κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)
3.    Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοιού (COVID-19), σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
4.    Περί έγκρισης πρόσληψης  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω του COVID -19
5.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την: «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου».
6.    Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με το πρόγραμμα E-HORECA WANET, πρόγραμμα εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, αντ. 1328.012 εσόδων)»
7.    Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (με το Πρόγραμμα E-HORECA WANET, πρόγρ. Εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020, αντ. με ΚΑ 1328.012 εσόδων)»
8.    Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων(στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ)»

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected] ) για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση, για τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544