Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 7-52 - Θέμα: Δασικοί Χάρτες στα Νησιά των Επτανήσων. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7-52 ΑΔΑ: 9ΟΔΗ46ΜΓ2Α-ΥΟ4
Αριθμός απόφασης 14-6 - Θέμα: Περί συμπλήρωσης της 11-4/26-3-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης Προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2021,...
Υποστήριξη εθελοντικής δράσης στο Δάσος Καλαφατιώνων.   Την Κυριακή, 18/04/2021, το τοπικό Συμβούλιο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Ομάδα...
Διαβούλευση της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 2020-2023.   Συνεχίζεται η...
Ενημέρωση καθαριστριών και σχολικών φυλάκων από Επόπτριες Υγείας του Κεντρικού Δήμου. Σε ενημέρωση των καθαριστριών και των...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (12Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (12Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.03.21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      30-3-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  10485
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 12Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 31-03-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10.00 έως 12.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «Ασφάλιση  Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου».
 2. Περί Έγκρισης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας  για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που εκτελεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας.
 3. Περί Έγκρισης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κέρκυρας  για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που εκτελεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας.
 4. Περί έγκρισης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας»
 5. Περί έγκρισης Παράτασης χρόνου της υπ’ αριθ. πρωτ. 27644/ 19-06-2018 Σύμβασης  για την:  «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και ΝΠΔΔ» – ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 6. Περί Λήψης απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τη λύση και εκκαθάριση της ΜΑΕΔΗΚ» (19SYMV005002194 2019-05-23).
 7. Περί Λήψης απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τη λύση και εκκαθάριση της ΑΝ.Ε.ΔΗΦ» (19SYMV002079 2019-05-23).
 8. Περί Αποδοχής δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΥΔΙΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω:

 • χρονικής προθεσμίας (θέματα 2, 3, 4, 5, 6 & 7)
 • ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών του διαγωνισμού (θέμα 1 )
 • ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης της αποδοχής (θέμα 8)

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 12.00 της 31-3-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544