Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Προμήθεια λαμπτήρων , ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού Διακόσμου για Δ.Ε. Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(57Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(57Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.12.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    13-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 44719
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 57Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15-12-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 11.00 έως 14.00 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

 1. Περί Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της Μελέτης  «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του   Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». (χρημ/ση Φιλόδημος ΙΙ)   Προεκτιμόμενης αμοιβής  μελέτης 190.960,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% &(ΚΩΔ. CPV:  71321000-4) και Κ.Α.64.7413.007.
 2. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας».
 3. Περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
 4. Περί έγκρισης Παράτασης σύμβασης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας.
 5. Περί έγκρισης 3ης Παράτασης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ», ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 64.7323.005 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ) , ΣΥΝΕΧ. ΤΕΧΝ. ΠΡ 2018.
 6. Περί Έγκρισης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της Πράξης: «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα»
 7. Περί Έγκρισης 2ης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας»
 8. Περί έγκρισης 2ης παράτασης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος “Mon repos”».
 9. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.
 10. Περί έγκρισης Τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου, έτους 2021.
 11. Περί έγκρισης Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.
 12. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 13. Περί έγκρισης αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης των Αντιδημάρχων Διαποντίων Νήσων στα Ιωάννινα προκειμένου να συμμετάσχουν στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.
 14. Περί Έγκρισης της 43703/7-12-2021 Απόφασης Δημάρχου για την έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8434 εκτός ορίων Ν. Κερκύρας .
 15. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 16. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ San Giakomo».
 17. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ».
 18. Περί έγκρισης Διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και κλήση ΚΟΚ.
 19. Περί έγκρισης Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα στη Δημοτική Αγορά και στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, λόγω COVID-19.
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης των αποφάσεων, εν όψει και της επικείμενης ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 14.00 της 015-12-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544