Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού με το Δ.Σ του Corfu  Mountain Trail. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε την Παρασκευή, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 3-28 - Θέμα: Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας της Ιονίου Βουλής για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου της...
Κερκυραϊκή Αποκριά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων Πόλεως και Κοινοτήτων.
Αριθμός απόφασης 3-44 - Θέμα: Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 2-5/30.1.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΕ46ΜΓ2Α-73Ν) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω λανθασμένης αποτύπωσης στοιχείων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(59Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(59Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.12.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    28-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 47014
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 59Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29-12-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 13.00 έως 15.00 σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης αιτήματος παράτασης εκκαθαριστών της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Κέρκυρας.
 2. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ», Αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ»
 3. Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
 4. Περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19.
 5. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.8243.001 για την « Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες  που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πλημμύρας  14-10-2021)»
 6. Περί Συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ» μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου, Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 προϋπολογισμού 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7333.004.
 7. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του Δήμου, σε εκκρεμή δίκη στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
 8. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου, προς αντίκρουση της 244/2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 9. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου, προς αντίκρουση της 281/2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 10. Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς από την Τράπεζα Eurobank A.E. προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 11. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότισσας για ζημίες που υπέστη το όχημά της, κατά τη διάρκεια εντόνων καιρικών φαινομένων.
 12. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 13. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη και τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 14. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Μαθρακίου).
 15. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη και τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη, τρίτη και τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 17. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη, τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της επικείμενης ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 15.00 της 29-12-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544