Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
των επιτυχόντων τακτικών Συμβούλων, κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019, της Κοινότητας Πέλεκα της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της εκλογικής Περιφέρειας Κέρκυρας
Έχοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α’/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» «Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών», όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1, με το άρθρο 40 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄/133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και
2) την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών Συμβούλων, κατά τις επαναληπτικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019, της Κοινότητας Πέλεκα της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της εκλογικής Περιφέρειας Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ. αριθμόν 1358/05-11-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας),
Σ Α Σ   Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ω
Στο Δημαρχείο Κέρκυρας – Μαράσλειο Μέγαρο (Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α) την 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του ν. 3852/2010 ορκωμοσία.
Η Δήμαρχος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων
ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
                                                                   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΕΛΕΚΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο ΠΕΛΕΚΑΣ ΣΤΗ
                                                                     ΘΕΣΗ ΤΟΥ – ΑΛΜΑ
                                                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ                      ΠΕΛΕΚΑΣ
ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ              ΠΕΛΕΚΑΣ
ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ                Ο ΠΕΛΕΚΑΣ ΣΤΗ
                                                                      ΘΕΣΗ ΤΟΥ – ΑΛΜΑ
                                                                           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544