Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 18-129 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης συγκεκριμένων κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Μερόπη Υδραίου: «Οι ΔΕΥΑ έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να μεταφερθούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος». Στην...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(56Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    02-12-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Ξεκινάει  η λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας  στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων. Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε το κοινό για...
Αριθμός απόφασης 53-11 - Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜ....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(19Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(19Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.05.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    12-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 16786
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.      2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 19Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 16-05-2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 3608/21-1-2022(ΦΕΚ 155 Β), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Υποδομές & Έργα JUMP »   προϋπολογισμού μελέτης 940.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 2. Περί Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της προμήθειας «Παιδική χαρά Παλαιοκαστρίτσας Δήμου Κέρκυρας»  (χρημ/ση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με ποσό 133.127,64€, Κ.Α.64.7135.020) προϋπολογισμού μελέτης  127,64 ευρώ με ΦΠΑ 24%&
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού προσωρινών αναδόχων του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)».
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού 1 του Διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προβολής & υλοποίησης εκδηλώσεων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)».
 5. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Φαιάκων Δ.Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»
 6. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Δ.Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 7. Περί έγκρισης αιτήματος αναπροσαρμογής τιμήματος τιμολόγησης εργασιών μεταφοράς απορριμμάτων μηνός Απριλίου 2022.
 8. Περί Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του κατασκηνωτικού προγράμματος και του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης «Καλοκαίρι στο Βίδο 2022».
 9. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου εταιρείας ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Συνολικής Δαπάνης: 24.600,00 € με Φ.Π.Α
 10. Περί έγκρισης Μελέτης και ανάθεσης των Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού.
 11. Περί έγκρισης Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Άνω Πλατεία πρώην «ΑΚΤΑΙΟΝ».
 12. Περί έγκρισης Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου θέση «ΣΑΝΤΑΡΔΟ» Δ.Ε. Ερείκουσας.
 13. Περί έγκρισης απόφασης  Δ.Σ.  του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (2Η /3ης/2022)  για Έγκριση του  Π/Υ & στοχοθεσίας  για το 2022.
 14. Περί έγκρισης απόφασης Δ.Σ.  του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (4Η /3ης/2022)  για Έγκριση Σχεδίου Δράσης & τεκμηρίωση διαφοράς εσόδων εξόδων για επιχορήγηση.
 15. Περί έγκρισης της υπ αριθ. 4-1/03-05-2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022.
 16. Περί έγκρισης παράτασης δανεισμού του χειρογράφου Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου στην Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 17. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής , Καθημερινότητας & Πολιτικής Προστασίας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
 18. Περί Συμπλήρωσης της υπ’αρ. 13-9/4-4-22 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την πληρωμή δαπανών από την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου από επιπλέον κωδικούς του προϋπολογισμού.
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544