Δημοφιλή άρθρα
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Προμήθεια λαμπτήρων , ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού Διακόσμου για Δ.Ε. Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να...
Αριθμός απόφασης 21-29 - Θέμα: Έγκριση κατάρτισης όρων διενέργειας κτηρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Ο πρέσβης του Κατάρ στον Δήμαρχο. Την επίσκεψη του Πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα κ....
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (34Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (34Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.10.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα:   16-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 35541
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 34η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 20-10-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

 

 1. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 2.080.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α.    7341.039
 2. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην υλοποίηση του έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020».
 3. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης , για την ανάθεση σε ιδιώτη εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού 224.924,19 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «Προμήθεια  Κάδων  Απορριμμάτων»
 5. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (χρηματοδοτική μίσθωση leasing)».
 6. Περί συγκρότησης επιτροπών: α) Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, β) Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
 7. Περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 8. Περί αποδοχής χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 000,00 € (με ΦΠΑ 24%), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Περί έγκρισης τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση ΙΧ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.
 11. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: με τίτλο « ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ JUMP ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020».
 12. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ».
 13. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΕ ΟΘΩΝΩΝ, ΔΕ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ»
 14. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»
 15. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ».
 16. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ»
 17. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ»
 18. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 119/2018 ανακοπής, κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης και ατομικής ειδοποίησης χρεών.
 19. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020
 20. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου των υπ’αριθμ. 331 & 332/2020 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 21. Περί έγκρισης έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης δύο μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.
 22. Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών, από κλήσεις ΚΟΚ(33954, 33955, 33956, 33957, 33958, 33959 & 33981)
 23. Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών δημοτών από δημοτικά τέλη-ΤΑΠ που προέκυψαν μετά τη δήλωσή τους, για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους.(33929)
 24. Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών δημοτών από δημοτικά τέλη-ΤΑΠ που προέκυψαν μετά τη δήλωσή τους, για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους.(34024)
 25. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΦΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
 26. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη και τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Αχιλλείων)
 27. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε Κερκυραίων)
 28. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Παλαιοκαστριτών)
 29. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

 

 

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας , καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς». Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected]  ), έως και την 13.15 της 20-10-2020,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544