Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (9Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (9Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    04-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 8023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 10-03-2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 3608/21-1-2022(ΦΕΚ 155 Β), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με βάση τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθειας ειδικού εξοπλισμού έργου: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης).
 2. Περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, για σύμβαση παροχής υπηρεσιών προβολής & υλοποίησης εκδηλώσεων, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης).
 3. Περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021-2022».
 4. Περί έγκρισης Πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τα έτη 2023-2026.
 5. Περί Κατάρτισης όρων δημοπρασίας και σύνταξης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία του Γυμνασίου Φαιάκων και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας.
 6. Περί έγκρισης Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού 160.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
 7. Περί έγκρισης Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού 111.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %).
 8. Περί έγκρισης Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
 9. Περί έγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 10. Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης και εγκατάστασης υλικών, για την προμήθεια: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
 11. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας.
 12. Περί έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της επέκτασης του 9ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας.
 13. Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου θέση «ΣΑΝΤΑΡΔΟ» Δ.Ε. Ερείκουσας.
 14. Περί ορισμού δικηγόρου, οποίος θα παρέχει νομικές συμβουλές, σε ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση.
 15. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ- ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ» Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.
 16. Περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» & «Παροχή υπηρεσιών προβολής & υλοποίησης εκδηλώσεων, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)».
 17. Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2020.
 18. Περί αποδοχής δωρεάς χρήσης οικοπέδου στη θέση «ΠΑΛΛΑΔΑ».
 19. Περί λήψης απόφασης επί της αποκατάστασης της 1ης πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Αγίου Μάρκου Δ.Ε. Φαιάκων.
 20. Περί Απαλλαγής υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολή έτους 2021 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544