Δημοφιλή άρθρα
Κεντρικός Δήμος: Εγκαίνια νέου βρεφικού σταθμού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Τα εγκαίνια ενός ακόμα βρεφικού...
«Σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας -Η Δήμαρχος στα έργα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων...
Αριθμός απόφασης 53-3 - Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κ....
30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ...
Αριθμός απόφασης 53-8 - Θέμα: Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(1Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(1Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.01.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    17-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 1741
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21-01-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11.00 έως 14.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Περί έγκρισης πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021-2022»
 3. Περί Έγκρισης παράτασης χρόνου παράδοσης των ειδών των υπ’ αριθ. πρωτ. 22199 – 22200 – 22201 – 22202 – 22204 – 22205 – 22207 /01-07-2021 συμβάσεων  για την «Προμήθεια  απορριμματοφόρων οχημάτων (χρηματοδοτική μίσθωση LEASING)»
 4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού και εκ νέου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων» προυπολογισμού 460.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 5. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
 6. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»”
 7. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»”
 8. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου_ του Υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ».
 9. Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 10. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης τμημάτων δρόμων Αγ. Γορδίου & Κ. Γαρούνα».
 11. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων-Φαιάκων», τεχνικό πρόγραμμα 2017.
 12. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο των Αγ. Δέκα Δήμου Αχιλλείων».
 13. Περί έγκρισης Προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021
 14. Περί ορθής επανάληψης της υπ αριθ 58-34/21-12-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις Διευθύνσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14-10-2021».
 15. Περί έγκρισης της υπ αριθ πρωτ 436/5-1-2022 Απόφασης Δημάρχου για την Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά της υπ’ αριθμόν 148/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 16. Περί έγκρισης ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου με την εταιρεία: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
 17. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 257/2021 αγωγής Κτηματολογίου.
 18. Περί αποδοχής δωρεάς χρήσης ακινήτου επί της τάφρου του Νέου Φρουρίου.
 19. Περί Έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου επί των οδών Εθνικής Αντίστασης & Σπ. Μουρίκη 1, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλας Δαλιέτου».
 20. Περί Έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου.
 21. Περί έγκρισης Υπεκμίσθωσης καταστήματος στη Δημοτική Αγορά.
 22. Περί Διαγραφής μισθωμάτων λόγω covid.
 23. Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 14.00 της 21-01-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544