Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (33Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (33Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.07.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    8-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  23321
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 33Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 12-07-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 09.00 έως 12.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95082.
 2. Περί έγκρισης Πρακτικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων προϋπολογισμού 289.221,68 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
 3. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής».
 5. Περί έγκρισης Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και κατακύρωσης της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Λογισμικά 4Μ & ARCHICAD)
 6. Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών(ράμπας πρόσβασης) στη θέση «Σκέρο» Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2020».
 7. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση της Πράξης «i-ALARMS» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.3.2, D 2.3.2, D 2.3.3 και D 5.3.4», Αναδόχου Living Prospects ΕΠΕ.
 8. Περί ορθής επανάληψης της 32-1/2-7-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης πρακτικών του διαγωνισμού με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 9. Περί έγκρισης ρύθμισης οφειλής μισθωμάτων Λαϊκής Αγοράς στην ΕΤΑΔ Α.Ε. που βεβαιώθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας ποσού 320.436,65 €.
 10. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 11. Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού ακτών.
 12. Περί Έγκρισης παράτασης της χρονικής διάρκειας ,της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημ. Σφαγείων, με ιδιωτικό βυτιοφόρο».
 13. Περί Διορισμού δικηγόρου για κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής, για ακίνητο του Δήμου στη Θέση «Παναγιά» Γουβιών και για συζήτηση αγωγής
 14. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση επιβαλλόμενων προστίμων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας(213-215-216/2014).
 15. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση επιβαλλόμενων προστίμων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας(209-211-212-217-218-219-220-221-222-223-224-225).
 16. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπών κατά του Ελληνικού Δημοσίου για ακύρωση πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.
 17. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρωτογενούς Τομέα εκτός έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.
 18. Περί διόρθωσης προδήλου σφάλματος στην 30-1/29-6-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Περί έγκρισης διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν σε μισθώματα, λόγω COVID-19.
 20. Περί έγκρισης Έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετάβασης υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας στα Ιωάννινα.
 21. Περί Ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου του υπ’αριθμ. 284/13-5-2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 22. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορου δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 23. Περί έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού σκάφους «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ».
 24. Περί Έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 25. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Αμαλίας  Αρλιώτη.
 26. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 27. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας(Ν.Α.Ο.Κ.) για πρόκληση ζημίας σε κωπηλατική λέμβο, κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδεμάτων δέντρων.
 28. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 29. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 30. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Οθωνών).
 31. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων)

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 12.00 της 12-07-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544