Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(46Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(46Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      23-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  42856
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 46Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 28-12-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11.00 έως 12.00, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426(77233-13-11-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού  που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και ΝΠΔΔ»
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 3. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΊΩΝ ΝΉΣΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2020».
 4. Περί Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
 5. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 6. Περί Έγκρισης τροποποίησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην πρόσκληση VIII του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης προμήθειας υλικών της σύμβασης: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α.
 8. Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης προμήθειας υλικών της σύμβασης: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΕΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΟΜΑΔΑ Β
 9. Περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Βιρού της Πράξης ‘Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας’»- ΟΜΑΔΑ Γ.
 10. Περί λήψης απόφασης Έγκρισης Τεχνικής Έκθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Κατεπείγουσες έκτακτες εργασίες μυοκτονίας στην περιοχή Κανόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατόπιν εγγράφου της εισαγγελίας Κέρκυρας και την ανάθεση αυτής.
 11. Περί ορθής επανάληψης της 34-7/20-10-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην υλοποίηση του έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020»».
 12. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.
 13. Περί έγκρισης της άσκησης της 239/2019 ανακοπής και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς υποστήριξή της.
 14. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και περί μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της ένδικης 149/2020 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 15. Περί διόρθωσης των 12-10/24-4-2020 & 21-29/20-7-2020 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τη διάθεση των δωρεών.
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 17. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων)
 18. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη, τέταρτη & πέμπτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων)
 19. Περί απαλλαγής υπολόγων από την πάγια προκαταβολή Δήμου Κέρκυρας οκταμήνου (1-8) έτους 2019 και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων τετραμήνου (9-12) έτους 2019

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 12.00 της 28-12-2020,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544