Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(50Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(50Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.10.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    29-10-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 38230
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 50Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 02-11-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 12.00 έως 15.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το σχολικό κέντρο πρ. Δήμου Μελιτειέων (Περ. Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020), (αντ. ΚΑ 1321.018 εσόδων)» της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000176.
 2. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 2.325.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
 3. Περί συγκρότησης επιτροπών: α) Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
 4. Περί συγκρότησης επιτροπών: α)Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 5. Περί Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 6. Περί Έγκρισης χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 7. Περί Έγκρισης κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δωρεάν στάθμευση οχημάτων στα όρια της Κοινότητας Μπενιτσών Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 8. Περί Έγκρισης απόφασης 1Η /10ης/2021 Δ.Σ. ΔΙΑΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του  Π/Υ για το 2021.
 9. Περί Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού 420.800,00 € (με Φ.Π.Α.) Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.
 10. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018»
 11. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 12. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 13. Περί έγκρισης αποδοχής παραίτησης από εκκρεμή δίκη.
 14. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ.
 15. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΡΛΙΩΤΗ.
 16. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
 17. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Καρόλου  & Αμαλίας Αρλιώτη».
 18. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορου δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 19. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-« Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ»»
 20. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 21. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου, του υπ αριθ 638/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 22. Περί έγκρισης διαγραφής προστίμου για αυθαίρετη κατασκευή.
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 25. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).
 26. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 15.00 της 02-11-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544