Δημοφιλή άρθρα
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (γεννηθέντες έτος 2006).   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, οι...
Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ & ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Καποδιστριακή Α.Ε: Πρόσκληση για προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας. Αρ. Πρωτ. : 222 Ημερομηνία: 08/02/2024  ...
Αριθμός απόφασης 4-7 - Θέμα: Περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με συνέχιση...
Αριθμός απόφασης 4-4 - Θέμα: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ».. Αριθμός...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(56Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(56Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 03.12.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    3-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 43333
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 56Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 07-12-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 11.00 έως 14.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Περί έγκρισης απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απόσμησης πεζοδρομίων και κάδων στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.
 3. Περί έγκρισης Παράτασης της από 43154/29-12-2020 σύμβασης, που αφορά  τις εργασίες: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ», ποσού 6.398,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.).
 4. Περί έγκρισης Παράτασης της από 43128/29-12-2020 σύμβασης, που αφορά  τις εργασίες «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ», ποσού 18.252,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.).
 5. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντιστήριξη οδών-άρση επικινδυνότητας λόγω πλημμυρικών φαινομένων».
 6. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 7. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας(διαδικασία εργατικών διαφορών) προς αντίκρουση της 184/2020 έφεσης.
 8. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 126/2015 κλήσης επί της 8/2011 αγωγής.
 9. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 164/2021 αγωγής κτηματολογίου.
 10. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 197/2021 αγωγής κτηματολογίου.
 11. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 202/2021 αγωγής κτηματολογίου.
 12. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 217/2021 αγωγής κτηματολογίου.
 13. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς συζήτηση και συνομολόγηση επί της 61/2021 αγωγής κτηματολογίου.
 14. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της ένδικης 172/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 15. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου για αντίκρουση της ένδικης 227/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 16. Περί λήψης απόφασης επί αιτήματος μείωσης μισθώματος, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.
 17. Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 18. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης με Κ.Α.Ε. 00.6431.005 και τίτλο: «Προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την τουριστική προβολή» του δημοτικού προϋπολογισμού 2021».
 19. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση της ένωσης αρχιμαγείρων με την επωνυμία: «ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 20. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 21. Περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 37-17/6-8-21 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ως προς τη μη διαγραφή των μηνών Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος του 2020
 22. Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 14.00 της 07-12-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544