Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (58Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (58Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.12.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 45700
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 58Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21-12-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 11.00 έως 14.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί Έγκρισης της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων για το έτος 2021, μετά τον επαναπροσδιορισμό κοστολόγησης των υπηρεσιών του.
 2. Περί Έγκρισης κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, και δημοπράτησης του έργου: «Έργα Συντήρησης και Αποκατάστασης Οδικού Δικτύου Διαποντίων Νήσων» Χρηματοδότησης ΠΔΕ, Πρ/μού: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με Κ.Α. 64.7323.011.
 3. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Επισκευή κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» προϋπολογισμού μελέτης 188.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 69.7321.001.
 4. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού μελέτης  000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 30.7323.024.
 5. Περί έγκρισης πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & Υπαιθρίων χώρων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού 420.800,00 € (με Φ.Π.Α.).
 6. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων-αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».
 7. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών».
 8. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών».
 9. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε οδούς-οδοστρώματα από πλημμύρες στη Δ.Ε. Παρελίων».
 10. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Αντιστήριξη οδών-άρση επικινδυνότητας λόγω πλημμυρικών φαινομένων».
 11. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης δρόμου προς Γλυφάδα Δ.Ε. Παρελίων».
 12. Περί έγκρισης χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ».
 13. Περί συγκρότησης Επιτροπών για τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, διαγωνισμών έργων.
 14. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».
 15. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης τμημάτων δρόμων Αγ. Γορδίου & Κ. Γαρούνα».
 16. Περί έγκρισης ανάθεσης καθαρισμού ακτών.
 17. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 18. Περί Έγκρισης αποφάσεων Δ.Σ. ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 1Η /13ης/2021 Δ.Σ. Έγκρισης του  Π/Υ για το 2022 και 2η/13ης/2021 Έγκριση Σχεδίου Δράσης και τεκμηρίωση διαφοράς εσόδων εξόδων για την επιχορήγηση.
 19. Περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2021 για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14-10-2021, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 20. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις Διευθύνσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14-10-2021.
 21. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 232/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 22. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 245/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 23. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 252/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 24. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 253/2021 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.
 25. Περί ανάκλησης της υπ αριθ. 15-12/26-05-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψης απόφασης αποδοχής δωρεάς οχημάτων προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 26. Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Η ΟΜΟΝΟΙΑ».
 27. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου, των υπ αριθμ. 582, 583, 991 & 995/2021 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 28. Περί έγκρισης Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα, στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 29. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Ρούσσου-Δημουλίτσα-Κοτάρδου-Ζερβού».
 30. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 31. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Οθωνών).

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 14.00 της 21-12-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544