Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 36-11 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά την: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ...
Αριθμός απόφασης 36-19 - Θέμα: Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορης δημότισσας και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος...
Αριθμός απόφασης 36-18 - Θέμα: Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου: «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Κ.Γ.Σ.)». Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 36-2 - Θέμα: Περί Ακύρωσης της 29-7/28-6-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έκδοσης εκ νέου, περί της Έγκρισης...
Αριθμός απόφασης 16-131 - Θέμα: Δράση ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την εμβολιαστική προστασία...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    18-6-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  20415
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 27Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε  ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 22-06-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 09.00 έως 12.00  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021), και ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π. οικ. 8378 ΚΥΑ (ΦΕΚ 454/τ. Β’/5.2.2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» προυπολογισμού 669.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 4ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,(ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ ΣΑΕ 047), ΤΡΟΠ ΤΕΧΝ ΠΡ. 2020».
 3. Περί Γνωμοδότησης 2ου  Α.Π.Ε.  του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIORP.C. Ι.Κ.Ε.
 4. Περί έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα Μον Ρεπό στη Δ.Ε. Κερκυραίων».
 5. Περί έγκρισης ανάθεσης για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Περί έγκρισης Χορήγησης παράτασης της Σύμβασης: «Εργασίες Καθαρισμού – Συντήρησης Υπoγείων Κάδων Απορριμμάτων».
 7. Περί έγκρισης Παράτασης χρόνου της υπ αριθ Πρωτ. 9319/18-3-21 Σύμβασης για την: «Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Ερείκουσας, Δ.Ε. Οθωνών, Δ.Ε. Μαθρακίου».
 8. Περί έγκρισης Παράτασης χρόνου της υπ αριθ Πρωτ. 9370/18-3-21 Σύμβασης για την: «Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Παρελίων».
 9. Περί έγκρισης Παράτασης χρόνου της υπ αριθ Πρωτ. 9375/18-3-21 Σύμβασης για την: «Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Φαιάκων.
 10. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 11. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών».
 12. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ».
 13. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης δρόμου προς Γλυφάδα Δ.Ε. Παρελίων».
 14. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 15. Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου «χωροθετημένο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας»
 16. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για δωρεάν στάθμευση οχημάτων στην περιοχή Αγίου Γορδίου, στα όρια των Κοινοτήτων Κάτω Γαρούνα Δ.Ε. Αχιλλείων και Σιναράδων Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
 17. Περί έγκρισης άσκησης έφεσης κατά δύο αποφάσεων: α)κατά της υπ αριθ. Α523/2020 και β) της υπ αριθ Α524/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκυρας.
 18. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγής κατά Απόφασης επιβολής προστίμου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας.
 19. Περί έγκρισης μη άσκησης έφεσης κατά της αριθ. 107/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων(ακυρωτική διαδικασία-τμήμα Α)
 20. Περί Αποδοχής δωρεάς ενός φορτηγού οχήματος από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
 21. Περί έγκρισης Έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου έτους 2021 των οχημάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων »
 22. Περί έγκρισης διάθεσης τροφίμων από τη δωρεά της ΠΕΔΙΝ στον ΚΟΙΣΠΕ.
 23. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορης δημότισσας και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 24. Περί έγκρισης Διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 25. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 26. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 27. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Μαθρακίου)
 28. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)
 29. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).
 30. Περί ορθής επανάληψης 22-10/24-5-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)»
 31. Περί ορθής επανάληψης 24-22/31-5-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)».

 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 12.00 της 22-06-2021,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544