Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(40Η)

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(40Η)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.12.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      4-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  40762
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 40Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 08-12-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 11.00 έως 13.30, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426(77233-13-11-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».
 2. Περί Έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (χρηματοδοτική μίσθωση leasing)»
 3. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ»
 4. Περί έγκρισης Πρακτικού Νο 3 και ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ & ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
 6. Περί έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ»
 7. Περί έγκρισης διενέργειας του έργου με ανοικτό διαγωνισμό, έγκρισης μελέτης και καθορισμού των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε Αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας», προυπολογισμού 669.000,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%).
 8. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων» προϋπολογισμού 460.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%& Κ.Α. 30.7323.004   (ΚΩΔ. CPV: 45233120-6)
 9. Περί έγκρισης κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, και δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων φθορών οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» Τεχνικού Προγράμματος ΣΑΤΑ, Πρ/μού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 10. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Εργασίες ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» προυπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%
 11. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής» προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.
 12. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή Πλατείας Αγίου Ιωάννη» προυπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 13. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»
 14. Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ) του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ-ΘΙΝΑΛΙΩΝ-ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ»
 15. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ»
 16. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»(ΠΑΝΔΗΣ)
 17. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»(ΜΙΑΡΗΣ )
 18. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 19. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 20. Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI)
 21. Περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 22. Περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 23. Περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 24. Περί Κατακύρωσης απευθείας ανάθεσης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ»
 25. Περί έγκρισης ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 2424/ 21-01-2020 Σύμβασης για την:  «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και ΝΠΔΔ» – ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ»
 26. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 183/2020 αγωγής.
 27. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 201/2020 αγωγής.
 28. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.
 29. Περί έγκρισης απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για τα οικονομικά έτη 2019 & 2020
 30. Περί αποδοχής δωρεάς αντισηπτικών από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σε ειδικά σχολεία.
 31. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών».
 32. Περί Ορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση προς την ιδιοκτησία 030116, 130408/Ο.Τ.501A (χωρίς αποδιδόμενο τελικό οικόπεδο) της Π.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΚΩΝ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 33. Περί Ορισμού τιμής μονάδος για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα καθώς και αποζημίωσης από και προς την ιδιοκτησία 150101/Ο.Τ.643 (01/Ο.Τ.643) της Π.Ε. ΚΑΝΟΝΙΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
 34. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγων, των 642/2019, 1098/2020, 1007/2020 & 1006/2020 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 35. Περί ορθής επανάληψης της 34-33/20-10-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη & τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Παλαιοκαστριτών)»
 36. Περί ορθής επανάληψης της 37-24/16-11-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)»
 37. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε.Οθωνών)
 38. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 39. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων)

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 13.30 της 08-12-2020,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος40Η ΠΡΟΣΚΛ ΟΙΚ ΕΠΙΤ ΔΚΚ 2020.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544