Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(1Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(1Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.01.23

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    13-1-2023
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                           Αριθ. Πρωτ.: 1254
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                              ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                      (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο – Αίθουσα Συνεδριάσεων) στις 17-1-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Τροποποίησης προγραμματικής με ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε μετά την υπ`αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ 135390/2221/2022 Υπουργικής Απόφαση «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
 2. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση ’Αλσους Γαρίτσας-Ανεμομύλου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5050793, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 3. Περί έγκρισης και παραλαβής 1ης αναθεώρησης Β΄ ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 4. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022-2023».
 5. Περί έγκρισης Παράτασης ισχύος προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ» προυπολογισμού μελέτης 120.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 6. Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Περί έγκρισης 1ης Παράτασης Εργασιών και Χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»
 8. Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιά Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.
 9. Περί Διόρθωσης της υπ’ αριθ. 52-5/15-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΤΕ246ΜΓ2Α-4Χ7) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη Συγκρότηση επιτροπών: α)Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του ν.4412/2016 και β)Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
 10. Περί Έγκρισης μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου του Αντιδημάρχου Τουρισμού & Απασχόλησης κ. Παναγιώτη Βαρούχα και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Ραράκου Ευάγγελου , στις 17 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα, για συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Τουρισμού.
 11. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 148/2022 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 12. Περί ορισμού της δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 143/2022 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 13. Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης δικαστικής διαφοράς, επί της 270/2022 αγωγής.
 14. Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 15. Περί έγκρισης Απολογισμού έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου.
 16. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε Κερκυραίων).

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544