Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(45Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    30-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
20Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Αριθμός απόφασης 19-136 - Θέμα: «Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των εργαζομένων του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ Ο Διευθυντής του 9ου Δημοτικού...
Αριθμός απόφασης 19-139 - Θέμα: «Έγκριση για τη συνδιοργάνωση δράσης με το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-139 ΑΔΑ: 9ΣΠΞ46ΜΓ2Α-ΝΟ1...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(40Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(40Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.09.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    08-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 34310
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 40Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο-Αίθουσα Συνεδριάσεων) την 13-09-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018,  και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Μελέτης και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εφαρμογών Λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» και ορισμού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
 2. Περί Αποδοχής πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020.
 3. Περί Καθορισμού εκδηλώσεων με εισιτήριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας, ύψους εισιτηρίων, διαδικασίας έκδοσης, είσπραξης και εκκαθάρισης και ορισμού επιτροπής παρακολούθησης – εκκαθάρισης.
 4. Περί Κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) που θα συστήσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης έργου APOLLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020.
 5. Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 6. Περί Έγκρισης 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟΥ ΛΑΚΚΩΝ».
 7. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ», Τεχνικό Πρόγραμμα 2015.
 8. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 9. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 10. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Βιολογικού & Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής».
 11. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 647323.005 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ), ΣΥΝΕΧ. ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2018.
 12. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ».
 13. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Παιδική χαρά Παλαιοκαστρίτσας Δήμου Κέρκυρας» προυπολογισμού 133.127,64 €.
 14. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων» προυπολογισμού 57.815,42 €.
 15. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Κυνοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων» προυπολογισμού 53.480,95 €.
 16. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Πετριτή Δ.Ε. Κορισσίων» προυπολογισμού 50.626,10 €.
 17. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ , ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ».
 18. Περί έγκρισης της 33630/5-9-2022 Απόφασης Δημάρχου για ορισμό νομικού συμβούλου προς άσκηση και κατάθεση αναίρεσης κατά της 107/2022 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 19. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας νέας Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών».
 20. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της 27-22/04-07-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ένταλμα προπληρωμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου.
 21. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022.
 22. Περί Ακύρωσης της με αρ. 23-3/08-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ4Ξ46ΜΓ2Α-0ΣΓ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψης απόφασης για την Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λήψης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου  «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» –  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 23. Περί Έγκρισης μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Γαλλία για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Παρίσι (IFTM-TOP RESA) έτους 2022 και εξειδίκευσης της απαιτούμενης πίστωσης.
 24. Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM.
 25. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για ζημίες που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. , κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων.(Κ)
 26. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη και εξειδίκευσης πίστωσης, για ζημίες που προκλήθηκαν σε Ι.Χ. , λόγω πτώσης σε λακκούβα (Χ)
 27. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας άπορων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 28. Περί έγκρισης Διαγραφής υπολοίπου χρηματικών καταλόγων που αφορούν μισθώματα για κατάστημα στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας.
 29. Περί έγκρισης Διαγραφής κλήσεων ΚΟΚ.
 30. Περί έγκρισης Πληρωμής εξόδων εκτέλεσης σκοπού σε Νομικά Πρόσωπα, καθώς και πληρωμής δαπανών, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ισαβέλλας Δαλιέτου.
 31. Περί έγκρισης Πληρωμής δαπανών Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δημητρίου Ζερβού.
 32. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 33. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 34. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2022(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).

 

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 και για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, στις δια ζώσης συνεδριάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α.  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, καθώς και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544