Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 27-318 - Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων...
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Αριθμός απόφασης 30-408 - Θέμα: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-408 ΑΔΑ: 9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εσωτερικών τερματικών μονάδων ψύξης- θέρμανσης (fancoil) με υλικά σύνδεσης για ακίνητο που στεγάζονται...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (42Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (42Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.08.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    27-8-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 29608
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                   (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 42Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 31-08-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3481) ΚΥΑ, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης πρακτικού τροποποίησης της από 41-1/17-8-2021(ΑΔΑ: ΩΖ1Μ46ΜΓ2Α-208) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
 2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΝΥΜΦΩΝ– ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» αναδόχου Θωμά Σταφυλά.
 3. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
 4. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τίτλο: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 5. Περί αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 6. Περί έγκρισης απόφασης 1Η /7ης/2021 Δ.Σ. για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του  Π/Υ για το 2021.
 7. Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).
 8. Περί αποδοχής προσφοράς της ”EAST WEST GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με στόχο τη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ενδυμάτων & υποδημάτων.
 9. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για έξοδα προμήθειας γευμάτων.
 10. Περί αλλαγής υπόχρεου για ενοικίαση μνημείου για 20ετία στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο.
 11. Περί αλλαγής υπόχρεου για ανανέωση της παραχώρησης μνημείου για 20 έτη στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο.
 12. Περί διαγραφής χρέους λόγω διπλοεγγραφής.
 13. Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ΄αριθμ. 498/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ΄ονόματι της κας Νικηφόρου Όλγας.
 14. Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ΄αριθμ. 500/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ΄ονόματι της κας Νικηφόρου Όλγας.
 15. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 85/30-3-2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 16. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συζήτηση της 90/5-4-2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 17. Περί έγκρισης άσκησης δύο ανακοπών ΚΕΔΕ κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
 18. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον Ειρηνοδικείου Κερκύρας προς αντίκρουση της ως άνω από 16-12-2019 αγωγής (με αριθ. κατάθ. 255/2019) του Χρήστου Μουστρούφα του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 19. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημιώσεις δημοτών, για ζημίες που υπέστησαν στα οχήματα τους, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων.
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη & δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Μαθρακίου).
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, καθώς επίσης είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς».

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected] ), έως και την 13:30 της 31-08-2021,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544