Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.09.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    08-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 31244
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 43Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 13-09-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3481) ΚΥΑ, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης αιτήματος παράτασης εκκαθαριστών της υπό εκκαθάρισης Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας πρώην Δήμου Κέρκυρας.
 2. Περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών χώρων σχολείων» προϋπολογισμού 73.978,40 €, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 3. Περί αποδοχής δωρεάς αυτοκινούμενου πλυστικού οχήματος.
 4. Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών.
 5. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του Υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ».
 6. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών (ράμπας πρόσβασης) στη θέση ΄Σκέρο΄ Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 7. Περί έγκρισης Πρακτικού προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»
 8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας: α) για την μίσθωση ακινήτου  στη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  και β) για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της Δ/νσης Επιχειρησιακού  Έργου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εντός της Δ.Ε Κερκυραίων.
 9. Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής 6ου Δημοτικού Σχολείου».
 10. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 11. Περί έγκρισης της υπ.αριθ. 30651/7-9-2021 Απόφασης Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων εκτός ορίων Ν. Κερκύρας.
 12. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «Σύλλογος Albert Cohen  Κέρκυρα».
 13. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
 14. Περί διαπίστωσης οικονομικής αδυναμίας απόρων δημοτών και εξειδίκευσης πίστωσης, για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος έκτακτης ανάγκης.
 15. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης δημότη, για ζημία που υπέστη οικογενειακός τάφος στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Γαρίτσας, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού χόρτων και κλαδεμάτων δέντρων.
 16. Περί αποδοχής δωρεάς Πίνακα ζωγραφικής.
 17. Περί έγκρισης διαγραφής των προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων.
 18. Περί έγκρισης διαγραφής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 19. Περί έγκρισης παράτασης εκμίσθωσης χώρων για λειτουργία ΑΤΜ.
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Οθωνών).

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, καθώς επίσης ότι είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς».

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected] ), έως και την 13:30 της 13-09-2021,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

 

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός

 

Αντιδήμαρχος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544