Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 16.09.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    16-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 32220
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 44Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 20-09-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3481) ΚΥΑ, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου-Εσπερίων-Θιναλίων-Κασσωπαίων» Κ.Α. 64.7323.003 (χρημ/ση ΠΔΕ-ΣΑΕΠ522)
 2. Περί έγκρισης 3ης Παράτασης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ», ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Α. 64.7323.005 (ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ), ΣΥΝΕΧ. ΤΕΧΝ. ΠΡ. 2018 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 224.372,15 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%).
 3. Περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς αναδόχους για εργασίες κοπής επικίνδυνων δέντρων στο δημοτικό οδικό δίκτυο για τις Δ.Ε. Κερκυραίων και Παρελίων για λόγους Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2021.
 4. Περί εξειδίκευσης απαιτούμενης πίστωσης για τη δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Λονδίνο (WTM) έτους 2021.
 5. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ».
 6. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσίας για εργασίες καθαρισμών προς αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παρελίων.
 7. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσίας για εργασίες καθαρισμών προς αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών.
 8. Περί έγκρισης παράτασης διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 43103/29-12-2020 (20SYMV007949723)  σύμβασης με θέμα: «Παροχή υπηρεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook)».
 9. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 10. Περί έγκρισης άσκησης 22 προσφυγών(ΠΡ41/2016 έως ΠΡ61/2016, ΠΡ141/2016 και ΠΡ142/2016) του τότε Δήμου Κέρκυρας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για ακύρωση προστίμων που επιβλήθηκαν με αποφάσεις του  Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας.
 11. Περί έγκρισης άσκησης προσφυγών(184-185 & 186/2019) του Δήμου κατά του Ελληνικού Δημοσίου για επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη πρόσληψης ναυαγοσωστών και ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκασή τους.
 12. Περί εκ νέου άσκησης της υπ.αριθμ. κατ. Ειρ. 61/2018 και Πρωτ/κείου 120/2019 Έφεσης του Δήμου και ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκασή της.
 13. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 444/2015 αγωγής που στρέφεται κατά του Δήμου.
 14. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς συνομολόγηση της 93/6-4-2021 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 15. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης στην 104/2021 τακτική αγωγή Κτηματολογίου.
 16. Περί έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπης – Σπυριδούλας Υδραίου στην Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 18-9-2021, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η LIONS QUEST Ελλάδος, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Πανδημία Covid-19 απειλή ή ευκαιρία;».
 17. Περί έγκρισης της υπ.αριθ. 31725/14-9-2021 Απόφασης Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων εκτός ορίων Ν. Κερκύρας
 18. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου  στη  περιοχή «Αγίου Γορδίου» στα όρια Κοινοτήτων Κάτω  Γαρούνα Δ.Ε Αχιλλείων και Σιναράδων  Δ.Ε Παρελίων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την δωρεάν στάθμευση οχημάτων.
 19. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων)
 20. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων).
 21. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων)

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, καθώς επίσης ότι είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς».

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected] ), έως και την 14:00 της 20-09-2021,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544