Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (46Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (46Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.10.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:    04-10-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 34578
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

       

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 46Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο- Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 08-10-2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ 57069/18-9-2021 (ΦΕΚ Β΄4337) ΚΥΑ(Εγκύκλιος 643/69472/24-9-2021), για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης Υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 2. Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων και Απορριμματοφόρων Οχημάτων Συλλογής Βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 955,236,44 € και Κ.Α 62.7132.002.
 3. Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης του έργου: «Προμήθεια Κάδων Ανακυκλώσιμου χαρτιού και Απορριμματοφόρων Οχημάτων Συλλογής Ανακυκλώσιμου χαρτιού» προϋπολογισμού 781.200,00 € και Κ.Α 7132.003.
 4. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού -κατακύρωσης- διαγωνισμού που αφορά την: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».
 5. Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού –κατακύρωσης- διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 6. Περί Τροποποίησης της υπ’αρ.36-7/27.07.2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: “Περί Έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 20214-2020»”
 7. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων-αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».
 8. Περί Έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Ά & Καποδιστρίου 24, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλας Δαλιέτου».
 9. Περί Έγκρισης πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων  Νήσων.
 10. Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης εκμίσθωσης καταστήματος επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Σπύρου Μουρίκη, κεφαλαίου αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου».
 11. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του Δήμου σε εκκρεμή δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας.
 12. Περί Νομιμοποίησης συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ίδρυσης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
 13. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για τη μεταγραφή του υπ’αρ. 7010/5-8-21 συμβολαίου δωρεάς, στο Κτηματολογικό Γραφείο Επιλιμνίων Κέρκυρας.
 14. Περί συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ-ΦΑΙΑΚΩΝ»
 15. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021.
 16. Περί Έγκρισης της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκτός της έδρας του Δήμου, για εκτέλεση υπηρεσίας.
 17. Περί Έγκρισης μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8434 εκτός ορίων Ν.Κερκύρας.
 18. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου, του υπ αριθ 484/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 19. Περί έγκρισης διαγραφής προστίμου βεβαιωμένης οφειλής από διόρθωση τετραγωνικών μέτρων.
 20. Περί ορθής επανάληψης της υπ αριθ. 43-18/13-9-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 21. Περί ανάκλησης της υπ αριθ 41-11/17-8-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου: «CORFU MOUNTAIN TRAIL»»
 22. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ.
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2021(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών).

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η συνεδρίαση γίνεται με φυσική παρουσία πέραν των 7 ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι για λόγους προστασίας από τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  είναι υποχρεωτική η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση μάσκας και αντισηπτικού, καθώς επίσης ότι είναι δυνατή και η συμμετοχή με τη διαδικασία της «δια περιφοράς».

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε για σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:  [email protected] ), έως και την 14:00 της 08-10-2021,  για τη συμμετοχή στη Συνεδρίαση και για την ψήφο.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544