Δημοφιλή άρθρα
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Αριθμός απόφασης 21-27 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024...
Αριθμός απόφασης 21-7 - Θέμα: Έγκριση της μεταβολής του κεφαλαίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω ανάληψης υποχρέωσης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το Τμήμα 3 «Εξοπλισμός γραφείου και έπιπλα μουσικού κόμβου (music HUB)»του έργου APPOLOLANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020 μετά από άγονο διαγωνισμό

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το Τμήμα 3 «Εξοπλισμός γραφείου και έπιπλα μουσικού κόμβου (music HUB)»του έργου APPOLOLANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020 μετά από άγονο διαγωνισμό
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 26.09.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ενδιαφέρεται  να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο Τμήμα 3«Εξοπλισμός γραφείου και έπιπλα μουσικού κόμβου (music HUB)», ποσού 2.108,00€ (συμ/νου Φ.Π.Α.24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κήρυξη του εν λόγω τμήματος 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 193791, με την υπ΄αριθμ.29-2/22-08-2023Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως άγονου, την ματαίωση της διαδικασίας ως προς το τμήμα αυτό και την προσφυγή στην διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης κατ΄εφαρμογή της παρέκκλισης του αρθρου 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, καθώς καλύπτονται οι προθέσεις εφαρμογής του.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.ΑΑΥ 785 με αρ.πρωτ.15803/08-05-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012636729 και ΑΔΑ 6ΣΘΣ46ΜΓ2Α-4ΚΚ) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης, ως προς το τμήμα 3 , παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.),μέχρι 02/10/2023 και ώρα 11:00 π.μ.,

με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής της/του νόμιμου εκπροσώπου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
  4. Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίησή της .
  5. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  6. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  7. Οικονομική προσφορά
  8. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781e-mail:[email protected].

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544