Δημοφιλή άρθρα
«Εφωνάξαν ως τ’ αστέρια του Ιονίου τα νησιά…» εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 160 χρόνων από την Ένωση των...
Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων του Ξενώνα Φιλοξενίας,...
Μυοκτονία στις Δ.Ε. Φαιάκων –  Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών &  Διαποντίων Nήσων. Πρόγραμμα 1ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (Τμήμα...
Αριθμός απόφασης 25-17Β - Θέμα: Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων από ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-17Β...
Αριθμός απόφασης 25-17Α - Θέμα: Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων από ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2022.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-17Α...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.09.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ    24 / 09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. :  2716
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την ενοικίαση πλοίων για την μεταφορά αντιπροσωπειών  με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ », προϋπολογισμού 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν  υπόψη  την  ¨Έκθεση  – τεχνική περιγραφή    της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές  της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Τετάρτη  25./09/2019  και ώρα : 11:30 π. μ.  ώρα λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ »
Προϋπολογισμού μελέτης : 4.464,00 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  την Τετάρτη  25./09/2019  και ώρα : 11:30 π. μ.
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις  ΔΙΠΛΟΥΝ :
α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ:
Για τα νομικά πρόσωπα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα- αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους.

β) Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα της  Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την τεχνική περιγραφή μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα ην αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ κον Σκούρτη Φώτιο   τηλ. 26610- 40676 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781,  e-mail [email protected] ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΥΔΡΑΙΟΥ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544