Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENNEA (9) ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENNEA (9) ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.10.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                               Κέρκυρα,  07.10. 2022

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γιώργος  Προβατάς                                                                                                             Αρ.Πρωτ. :   54

Τηλφ.:26610-28512 

e mail: mailto:[email protected]

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENNEA (9)  ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ».

 

 

Θέμα:

           Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εννέα (9) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptop).

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (αρ. Αποφ.: 7-8/29-09-2022   ΑΔΑ 6ΘΨΚ46ΜΣΞ1-ΙΗΜ).

 

Αναθέτουσα Αρχή:

           Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας    &  Διαποντίων Νήσων.

 

Έργο:     

          Προμήθεια εννέα (9) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptop), για να καλυφθούν ανάγκες  Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της.

          Προϋπολογισμός δαπάνης συνολικά έως το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά  (4.687,20€) ευρώ, (3.780,00€ καθαρό συν 907,20€ ΦΠΑ 24%).  

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών:

              Τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων  Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.

 

Χρόνος υλοποίησης :

               Ένας μήνας (30 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών:

    21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών:

  Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κ. Γεώργιος Προβατάς) San Giacomo.

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών:

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών 1ος όροφος, 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30.

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής:

      Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων –  Τηλ.:  2661 0 28512.

 

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Σουρτζίνος Σπυρίδων
Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 266102851
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sep[email protected]

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

  1. ο τίτλος του έργου και
  2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 3 (υπο)φακέλους :

α)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή» στον οποίο περιλαμβάνεται:

  1. Η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
  2.   Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο    Στοιχεία Επικοινωνίας)

 

β)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται  το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 γ)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:

 

1)  Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και     αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (1.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2)    Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου (εταιρεία) ή για ατομική επιχείρηση, μισθωτών και μη μισθωτών (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά. το χρόνο υποβολής τους.

4) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο εταιρίας, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού Προσώπου, (καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η).

5)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A Προδιαγραφές Απαραίτητες βασικές προδιαγραφές Προσφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές(συμπληρώνεται από υποψήφιο προμηθευτή)
1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστή: Καινούργιος  και αμεταχείριστος  
1.2 Επεξεργαστής: Ι3 ή I5 τουλάχιστον 7ης γενιάς  
1.3 Μνήμη RAM: >=8 GB DDR4 με δυνατότητα επέκτασης  
1.4 Σκληρός Δίσκος: Nvme  ή SSD >=256GB  
1.5 Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 ή νεότερο οποιασδήποτε έκδοσης  
1.6 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη με διαμοιραζόμενη μνήμη  
1.7 Dvd-Rom Αδιάφορο  
1.8 Συνδεσιμότητα μεΒιντεοπροβολέα: Να παρέχεται τόσο VGA όσο και HDMI σύνδεση  
1.9 Δικτύωση: Δυνατότητα συνδεσιμότητας με Gigabit δίκτυο RJ45  
1.10 Ήχος- Εικόνα Ενσωματωμένα ηχεία, καμερα και μικρόφωνο  
1.11 Λοιπά χαρακτηριστικά • 1x USB 2.0

• 1x USB 3.2 Gen 1

• 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only)

• 1x HDMI® 1.4b

• 1x Ethernet (RJ-45) 100 / 1000

• 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x Power connector

· 1χVGA

 

 
1.12 Εγγύηση: >= 2έτη  

 

 

Πίνακας των  Σχολείων με ανάγκες (σε ποσότητα):

 

Σχολείο Υπολογιστές (τμχ)
4ο Δημοτικό  Σχολείο 4
Νηπ/γείο Καναλίων 1
Δημοτικό Σχολείο Άφρας 2
11ο Δημοτικό  Σχολείο 1
Νηπ/γείο Κανακάδων 1
Συνολική Ποσότητα (σε τμχ.) 9

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Πίνακας υπό Προμήθεια Ειδών
Α/Α Είδος Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότητα Σύνολο
1 Φορητός Υπολογιστής 420,00€ 9 3.780,00€
ΦΠΑ  24% 907,20€
Συνολικό  Κόστος 4.687,20

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη-

Τηλ.: 26610-28512

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………………………………. ΑΦΜ  …………………………… οδός …………………………………. αριθμ. ………………. Αριθμ. Τηλ ……………..……

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την «Προμήθεια φορητών Η/Υ για  σχολεία Πρωτοβάθμιας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» σύμφωνα με την πρόσκληση και την τεχνική μελέτη. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στα σχολεία όπως περιγράφονται στην πρόσκληση σε έως και τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Σύμβαση θα υπογραφεί με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου, με την επίδειξη αντίστοιχου τιμολογίου.

(προσθέστε γραμμές αν χρειαστεί)

Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα  Αρχική Τιμή Μονάδας   Χωρίς ΦΠΑ Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ Συνολική Αξία

Χωρίς ΦΠΑ

1.  

 

2.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ  

Κέρκυρα  . . . . . . .

Ο Προσφέρων

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544