Δημοφιλή άρθρα
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    23-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Αριθμός απόφασης 42-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 42-5 - Θέμα: Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) »

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) »
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.07.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης με τίτλο:
«Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης) »
Βάσει της 1-12/21-01-2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη
Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» , στάλθηκε για
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης η προκήρυξη του διαγωνισμού στις
24/03/2022 .Η Διακήρυξη 10436/24-3-2022 έλαβε τον υπ΄ αριθ. 158038 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC010294617/30-03-2022
Με την υπ’ αριθ.19-4/16-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια
του από 03-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε
η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) .
Με την υπ’ αριθ. 24-2/10-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
αποφασίστηκε η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω
άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού
διαγωνισμού, χωρίς γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ.
Συνεπώς, ο Δήμος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για
την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ
Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», προϋπολογισμού 583.271,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 455
και 456 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ) του Δημάρχου και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή
29/07/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
[Πληκτρολογήστε εδώ] [Πληκτρολογήστε εδώ]Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Δευτέρα 01/08/2022 , και
ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 10436/24-3-2022 διακήρυξη
(ΑΔΑΜ:22PROC010294617/30-03-2022).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 169084
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544