Δημοφιλή άρθρα
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ....
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης “Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου…”

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης “Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου…”
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 31.12.19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 16485
Κέρκυρα, 30/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016
για τα άγονα τμήματα (5 και 6) διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 » με συνολικό προϋπολογισμό των άγονων τμημάτων βάση της μελέτης 5.150,23 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 8-1/2019 της Οικονομικής Επιτροπής τα άγονα τμήματα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »
μετά από άγονη προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία, όπου δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα τμήματα:
  •  5 (είδη αρτοποιείου,), ποσού μελέτης 998,20€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  • 6 (είδη οπωροπωλείου), ποσού μελέτης 4.152,03 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. πρωτ. 9269/05-11-2019 Διακήρυξης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.592,64 € ήτοι 67.339,68 ευρώ (με ΦΠΑ13% ).

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους όρους της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Οι Οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές, για την ανάθεση των ανωτέρω ειδών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της.
Εγγύηση συμμετοχής: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΤΕΥΔ: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Δευτέρα 13/01/2020 και ώρα 12.00 μ.) (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο,έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για τα άγονα τμήματα (5- αρτοποιείου,) (6 είδη οπωροπωλείου ) του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας” για το έτος 2019 με συνέχεια στο έτος 2020 και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2019 »
Προϋπολογισμού άγονων τμημάτων μελέτης :τμήμα 5 αρτοποιείου, 998,20 € και τμήμα 6 είδη οπωροπωλείου 4.152,03 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 13/01/2020 και ώρα 12.00 μ..
Εντός του κυρίως Φακέλου με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης»θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :
  1. Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης
  2. . Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης
  3.  Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση, η δε σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού στο Τηλ. 2661362126 e-mail [email protected] και σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης μπορείτε να λάβετε από το Τμήμα Προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών τηλ.2661362781 e-mail [email protected] , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr (ενότητα διαγωνισμοί).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΗΛΙΑΣ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544