Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 18-129 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης συγκεκριμένων κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Μερόπη Υδραίου: «Οι ΔΕΥΑ έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να μεταφερθούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος». Στην...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(56Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    02-12-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Ξεκινάει  η λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας  στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων. Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε το κοινό για...
Αριθμός απόφασης 53-11 - Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜ....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Σχολικοί Τροχονόμοι σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Σχολικοί Τροχονόμοι σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για το σχολικό έτος 2021-2022
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 29.10.21

                                                                                                              Κέρκυρα   27/10 /2021

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αρ. Πρωτ.:  357

             ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

                ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                        

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                            

          & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πληρ: Γεώρ. Προβατάς

ΤΗΛ.: 26610-28512

e-mail: [email protected]                                                  

 

 

      Σχολικοί Τροχονόμοι σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  (ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ)  ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Την υπ’ αρ. εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ.

Την απόφαση  8440/24.02.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

 

Καθώς και τις διατάξεις για τους Σχολικούς Τροχονόμους ως κάτωθι:

Τον ν. 20 94/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

Τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις της παρ. 45 α΄του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές , στους Εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

Την υπ΄αριθμ.47455/16.8.2007(1734 Β΄) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων.

Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000)

Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/29.10.1997).

Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

Την με αρ. πρωτ.  Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Την με αρ. πρωτ.  Φ11 1 _175_Γ1_116 8-2-2000 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 

Προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Σχολικών Τροχονόμων της κάτωθι σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της:

 

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ   στο    4ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ   στο    9ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ στο    14ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας  

 

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Α)      Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Β)      Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

 

Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ  για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την δημοσίευση της παρούσας    τις 8:30π.μ. έως τις 13:00μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή/ντρια των παραπάνω Σχολικών Μονάδων προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1) Αίτηση με  στοιχεία του αιτούντος  καθώς και τηλ. επικοιν.- ΑΜΚΑ,- IBAN τραπεζικού λογαριασμού- (για την μηνιαία καταβολή της αποζημίωσης).

2) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2020. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

4) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί.

7) Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί α) στην ιστοσελίδα του Δήμου β) σε δύο τοπικές εφημερίδες και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες για ανάρτηση με μέριμνα των Διευθυντών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

 

 

 

 

O Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

 

 

ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544