Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19Η) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα: ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Διακηρύσσει ότι : Με τους όρους...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΒΙΔΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ...
Αριθμός απόφασης 18-1 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2024.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 18-1 ΑΔΑ: ΨΩ2946ΜΓ2Α-ΞΕΦ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.06.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κέρκυρα     09-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                     Αρ. Πρωτ. : 17326
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
TΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.2661362781-794

 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας »

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6)  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αριθμοί αναφοράς CPV:  33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί, 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού, 19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο, 39525100-9 Ξεσκονόπανα, 39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας, 39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων, 33711610-6 Σαμπουάν, 33711500-2 Παρασκευάσματα για τη φροντίδα του δέρματος, 33711410-4 Ωτογλυφίδες (μπατονέτες), 33711720-0 Οδοντόπαστα, 33711710-7 Οδοντόβουρτσες, 33711620-9 Χτένες, 33771200-7 Βρεφικές πάνες, 18424300-0 Γάντια μιας χρήσης, 39831200-8 Απορρυπαντικά, 24322510-5 Αιθυλική αλκοόλη, 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49100  ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62126-62781-794
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται σε  73.310,36 € (με Φ.Π.Α. 6% & 24%) και θα βαρύνει τους
Κ.Α.10.6634.001, Κ.Α.15.6634.004, Κ.Α.15.6634.008, Κ.Α.15.6634.009, Κ.Α.20.6633.002, Κ.Α.20.6634.003,  Κ.Α.30.6634.003, Κ.Α.35.6634.001,  Κ.Α.45.6635.002,  Κ.Α.70.01.6635.001, Κ.Α.60.7341.025,  Κ.Α.60.7341.026,  Κ.Α.60.7341.059 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και η  χρηματοδότηση των ανωτέρω κωδικών Κ.Α. προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αλλά και χρηματοδότηση από το ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014 – 2020 για τους κωδικούς Κ.Α. 60.7341.026, Κ.Α. 60.7341.025 και Κ.Α. 60.7341.059 και   χρηματοδότηση από το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης  για τον κωδικό Κ.Α. 15.6634.009
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της Διακήρυξης
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του Προμηθευτή: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:  09/06/2020, επίσης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 19/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών.
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης η παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα (εννέα) 9 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544