Δημοφιλή άρθρα
Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ήχου για Εκδηλώσεις των Καθιερωμένων Τοπικών & Εθνικών Εορτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ορθή...
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Αριθμός απόφασης 21-27 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21Η) ”ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21Η) ”ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.07.20

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Τηλ.        2661362788

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected]

Πληρ.: Ι. Σκούρα

                         Κέρκυρα,  24 Ιουλίου 2020

                         Αρ. Πρωτ.  οικ. 24167

Προς :

1. κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου,

Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)

(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

****************

 

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7) το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 19-179/29.6.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων για το μήνα Ιούλιο 2020,

 

καλείστε σε τακτική Συνεδρίαση (21η) «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 18.30. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με live streaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

 

                                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Ανακοινώσεις.
 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων, για τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2020 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 2. Συζήτηση επί του θέματος με τίτλο: «Η κατάσταση του Πρωτογενούς Τομέα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας» (Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος της Παρατάξεως κα Αγάθη Μάζη).
 3. Συζήτηση επί του θέματος που προτάθηκε από την Παράταξη «Πρώτα η Κέρκυρα» με τίτλο «Τάφρος Κωτσέλα. Άμεσος καθαρισμός, αποψίλωση – καθαρισμός των Δημοτικών Πολεοδομικών Τετραγώνων 519 και 528, άμεση εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης «Παγκρατέικα – Κωτσέλα» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως κ. Γεώργιος Καλούδης).
 4. Συζήτηση επί του θέματος που κατέθεσε η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με τίτλο «Εργατικές κατοικίες Άι Γιάννη. Προοπτική ολοκλήρωσης του έργου από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΚ. Παράδοση σπιτιών στους δικαιούχους» (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως κ. Ιωάννης Μπορμπότης).
 5. Έγκριση μίσθωσης τουριστικών καταφυγίων Αλύπας και Μπενιτσών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).
 6. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», κατόπιν Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 10-160/18.12.2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως παρατάσεως των συμβάσεων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών, Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου, λόγω εκ παραδρομής χρήσης εσφαλμένων αριθμών πρωτοκόλλων των προς παράταση συμβάσεων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 9. Έγκριση Σύναψης Συμφωνητικού Συνεργασίας Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης CULTURALION (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης των μελετών «Μελέτες για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου «ΣΑΝ ΤΖΙΑΚΟΜΟ» και «Μελέτες για τη συνολική αναβάθμιση του «Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» και τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στη ΣΑΜΠ-922 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).
 11. Έγκριση χορηγήσεως 7ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 12. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Συντήρηση δημοτικού δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 13. Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 14. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 15. Έγκριση τροποποιήσεως του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 16. Έγκριση 2ης τροποποιήσεως του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 17. Έγκριση 1ης τροποποιήσεως του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της Πράξης «IRC HERMES» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο Δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων Κορισσίων Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 22. Έγκριση ανανέωσης παραχωρήσεως στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του χρόνου χρήσεως κτιρίου στη θέση Αλύπα Κοινότητας Λακώνων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 23. Έγκριση παραχωρήσεως στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της χρήσεως κατασκηνωτικού χώρου στη νησίδα Βίδο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 24. Έγκριση παραχωρήσεως στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού της χρήσεως κατασκηνωτικού χώρου στη νησίδα Βίδο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 25. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 9-86/13.4.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί παρατάσεως μίσθωσης ακινήτου στην πύλη Αγίου Νικολάου – Φαληράκι (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη δαπάνη «Υπηρεσίες courier για την αποστολή αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά και αποστολή δεμάτων και έντυπου ενημερωτικού υλικού για την προβολή του Δήμου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 27. Χορήγηση εγκρίσεως στην εταιρεία «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ως εποχικώς λειτουργούσα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 28. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 29. Υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2020 (κατόπιν της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 30. Έγκριση ακύρωσης της διαδικασίας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «κατάστημα Νο 3 επί της οδού Μαντζάρου στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας». Επιστροφή εγγυητικών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 31. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολικών κτιρίων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 32. Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Ε Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Ραράκος).
 33. Αυτεπάγγελτη κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού Ιουλίας Ανδρεάδη 1 και μετατόπισης – μετεγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, στη θέση κενωθέντος περιπτέρου, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 23 (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραϊτης).
 34. Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και αποδοχής χρηματοδότησης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).
 35. Έγκριση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου εκ της Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Βασιλείου Σπάτουλα περί της καταρχήν λήψης Αποφάσεως για την ονομασία οδού (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος εκ της Παρατάξεως «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Βασίλειος Σπάτουλας).
 36. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-01/3.7.2020 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί της αύξησης της τακτικής επιχορήγησής του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κα Μαρία Ζερβού).
 37. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου (για τη στέγαση υπηρεσιών Δ.Ε. Φαιάκων) (Εισηγήτρια Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).
 38. Έγκριση μεταστέγασης Δημοτικού Σχολείου Γαστουρίου Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων (Εισηγήτρια Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού)
 39. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως χώρων παλιού Δημοτικού Κάτω Κορακιάνας στον ΣΥΚΟΙΠΑ για τη μεταστέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κάτω Κορακιάνας (Εισηγήτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κα Μαρία Ζερβού).
 40. Έγκριση παραχωρήσεως της χρήσεως χώρου Νηπιαγωγείου Αγίου Μάρκου στον ΣΥΚΟΙΠΑ για τη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Εισηγήτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κα Μαρία Ζερβού).
 41. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α’/11.03.2020) (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).
 42. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
 43. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.  Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
 44. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544