Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Αριθμός απόφασης 25-7 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,...
Αριθμός απόφασης 25-6 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ...
Αριθμός απόφασης 25-9 - Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων...
Αριθμός απόφασης 25-21 - Θέμα: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2024, 1η αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων, (Κοινότητες Μαρμάρου, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Άφρας).....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(37Η) – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(37Η) – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.11.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κέρκυρα:      12-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:  38806
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.     2661362790                                                                  (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

e-mail: [email protected]

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 37Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 16-11-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10.00 έως 12.00, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55), γ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, και δ. σύμφωνα με την 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και ΝΠΔΔ».
 2. Περί λήψης απόφασης έγκρισης μελέτης για την κατεπείγουσα προμήθεια μασκών προστασίας προσώπου πολλαπλών χρήσεων, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020 ΠΝΠ., και την ανάθεση αυτής.
 3. Περί λήψης απόφασης έγκρισης μελέτης για την : “Κατεπείγουσα προμήθεια αλκοολούχων αντισηπτικών απολυμαντικών επιφανειών, γαντιών, πλαστικών ποδιών, επιμανικίων, και μασκών μιας χρήσης και γυαλιών εργασίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) , (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020 Π.Ν.Π.)’ και την ανάθεση αυτής.
 4. Περί έγκρισης πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ)  α. για τη Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και β. στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, για τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
 5. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, του εν εξελίξει ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση σε ιδιώτη εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού 224.924,19 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 6. Περί έγκρισης Πρακτικού και εκ νέου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 107.258,06 €(πλέον Φ.Π.Α.).
 7. Περί Καθορισμού των όρων Ανάθεσης, του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ»   Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 24.703,37 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 8. Περί κατακύρωσης ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου ανέλκυσης-καθέλκυσης μικρών σκαφών (ράμπας πρόσβασης) στη θέση ‘Σκέρο’ Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2020» Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων, προϋπολογισμού 18.599,57€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 9. Περί έγκρισης γνωμοδότησης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 10. Περί ορθής επανάληψης της 16-2/9-6-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  έτους 2020».
 11. Περί Αποδοχής της χρηματοδότησης του έργου: «Αναβάθμιση Παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση».
 12. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ».
 13. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 46/2020 αναγνωριστικής αγωγής.
 14. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 159/2020 αγωγής.
 15. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 123/2020 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 16. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της 89/2020 τακτικής αγωγής Κτηματολογίου.
 17. Περί έγκρισης μη υποβολής προτάσεων και μη παράστασης του Δήμου στην ένδικη 127/2020 τακτική αγωγή Κτηματολογίου.
 18. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020
 19. Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2019 και προϋπολογισμού ετών 2020 & 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Θεμιστοκλή Κοτάρδου.
 20. Περί διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ
 21. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγων, των 771/2019, 481/2019, 819/2020 & 550/2020 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
 23. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας).
 24. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)
 25. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(τρίτη & τέταρτη αποκατάσταση Δ.Ε. Φαιάκων).

 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την 12.00 της 16-11-2020,  για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση και για την ψήφο σας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

 

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544