Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων με πλωτά μέσα από την Κέρκυρα προς νησίδα ΒΙΔΟ και επιστροφή

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων με πλωτά μέσα από την Κέρκυρα προς νησίδα ΒΙΔΟ και επιστροφή
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.05.24

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , ενδιαφέρεται  να αναθέσει την  υπηρεσία με τίτλο:« Θαλάσσιες μεταφορές κοινωνικών ομάδων από την Κέρκυρα προς νησίδα ΒΙΔΟ και επιστροφή», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού  προϋπολογισμού 27.253,96  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)., ως εξής :

Α) Θαλάσσιες μεταφορές κοινωνικών ομάδων από την Κέρκυρα προς νησίδα ΒΙΔΟ και επιστροφή, προϋπολογισμού 19.999,96  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Β) Θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από την Κέρκυρα προς τις νησίδες ΒΙΔΟ και ΛΑΖΑΡΕΤΟ, με επιστροφή,  προϋπολογισμού 7.254,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.ΑΑΥ: 757 με αρ.πρωτ. 18076-17-5-24 (ΑΔΑΜ: 24REQ014776334 και ΑΔΑ: 99ΙΤ46ΜΓ2Α-2ΝΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης ,παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω  υπηρεσία στο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι 27 /05/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.,

με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό ή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

2. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β: Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του «Υπηρεσίες Θαλάσσιων & Ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών», χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του

3. Υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής της/του νόμιμου εκπροσώπου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

4. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου

6. Οικονομική προσφορά

7. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781e-mail:[email protected].

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544