Δημοφιλή άρθρα
Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 3ου ΓΕΛ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. ...
Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την...
Αριθμός απόφασης 43-8 - Θέμα: Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγων των υπ’αριθμ. 1146/2023 & 787/2023 ...
Αριθμός απόφασης 43-7 - Θέμα: Περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη- Μοτσενίγου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43-7 ΑΔΑ:...
Αριθμός απόφασης 27-337 - Θέμα: Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 27-337 ΑΔΑ: Ω8ΝΝ46ΜΓ2Α-ΣΧΥ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων

Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων Έργων

 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
 2. Προσδιορίζει τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους του Δήμου για την εκτέλεση νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του και τις εργασίες των λοιπών τομέων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 3. Προγραμματίζει σε ετήσια και μεσοπρόθεσμη βάση την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευών νέων έργων και την εκτέλεση των εργασιών των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίζει τις προϋποθέσεις υλοποίησης τους (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.).
 4. Παρακολουθεί την υλοποίηση του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων.
 5. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων αρμοδιότητας του Δήμου (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
 6. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 7. Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής).
 8. Καταρτίζει τις προδιαγραφές των μελετών και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.),
 9. Παρακολουθεί την εκπόνηση των μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 10. Συντάσσει τεχνικές μελέτες είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 11. Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών.
 12. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας. Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους.
 13. Καταρτίζει προδιαγραφές τεχνικών έργων και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης έργων σε τρίτους (δημοπρατήσεις, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.).
 14. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 15. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 16. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος
 17. Έχει την ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από τρίτους.
 18. Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
 19. Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή τεχνικών έργων.
 20. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/05) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 21. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

 

Ειδικότερα ανά κατηγορία έργων το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συγκοινωνιακών και λιμενικών έργων. Εκτέλεση έργων οδοποιίας και λοιπών έργων υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.)
 • Κτιριακών έργων και υπαιθρίων χώρων.

α) Μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.).

β) Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

γ) Κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμούς, επιστρώσεις κ.λπ.) ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

δ) Εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.).

 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης:

α) Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

β) Επέκταση του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

 • Υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν:

α) στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων

β) τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.

γ) στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Το Τμήμα συνεργάζεται με τα Τμήματα Πρωτογενούς Τομέα και Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544