Δημοφιλή άρθρα
Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 3ου ΓΕΛ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. ...
Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την...
Αριθμός απόφασης 43-8 - Θέμα: Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγων των υπ’αριθμ. 1146/2023 & 787/2023 ...
Αριθμός απόφασης 43-7 - Θέμα: Περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ελένης Αρμένη- Μοτσενίγου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 43-7 ΑΔΑ:...
Αριθμός απόφασης 27-337 - Θέμα: Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 27-337 ΑΔΑ: Ω8ΝΝ46ΜΓ2Α-ΣΧΥ
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αρμοδιότητες Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

(Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)

 1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).

β) Τον   καθορισμό   των   χώρων   και  των   όρων   για   την   προσωρινή   διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.

δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων, στο  βαθμό  που   επηρεάζουν  το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

ε) Τον   προσδιορισμό   των   όρων   και   των   ωρών   λειτουργίας   μουσικής   σε καταστήματα.

στ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

ζ) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση (με απόφαση Δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

η) Την έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.

θ) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης στις Λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα.

ι) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

ια) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει.

ιβ) Τη   λήψη   απόφασης   σχετικά   με   τον   καθορισμό   των   ωρών   ανοίγματος, μεσημβρινής  διακοπής και κλεισίματος των  φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς  και τον  καθορισμό  για κάθε  έτος  του  αριθμού  των  φαρμακείων  που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

 1. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου
 3. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
 4. Η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης την Κυριακή και τις λοιπές ημέρες αργίας.
 5. Η εξαίρεση   από   την   εκ  περιτροπής   Κυριακή   αργία  των   εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά.
 6. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός από την Κυριακή.
 7. Η επέκταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας.
 8. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία καθορίζεται η έναρξη της, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του Δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο.
 9. Η διατύπωση γνώμης για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.
 10. Ο έλεγχος των τιμών, η επάρκεια και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και ο έλεγχος της κανονικότητας των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)

 1.  Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
 2. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

(Αρμοδιότητες  χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)

 1. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.

β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις

γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.

ε)  Την   ίδρυση    και   λειτουργίας   παιδότοπων,    και   διαφόρων   ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και   άλλων   καλλιτεχνικών   εκδηλώσεων,   που   προβλέπονται   από   την   κείμενη νομοθεσία.

στ)  Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.

η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.

θ) Τα ζωήλατα οχήματα.

ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και  νομικά   πρόσωπα,   καθώς   και  την   παραχώρηση   χώρων   για   την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.

ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου , σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας.

ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

ιθ) Την καταλληλόλητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

κ) Τις άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

κα) Τις άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων.

κβ) Τις άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

κγ) Τις άδειες επαγγελματιών πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

 1. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 2. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 3. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544