Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.)

Αρχική / Υπηρεσίες / Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου / ΝΠΙΔ / Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.)
corfu.gr-2020-06-23_18-02-11_611112

Ανήκει στην κατηγορία των Δημοτικών Επιχειρήσεων και με βάση το άρθρο 107 παράγραφος 1Β του Ν.3852/2010 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συστήθηκε αρχικά το 1982 με αρχική ονομασία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πόλεως Κέρκυρας(ΦΕΚ 28Α΄/08.03.1982),  ενώ το έτος 2020μετά την διαίρεση του κατηργημένου Δήμου Κέρκυρας ακολούθησε η τροποποίηση του καταστατικού, ως προς την νέα σύνθεση των μετόχων –μελών (Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Δήμος Βόρειας Κέρκυρας-Δήμος Νότιας Κέρκυρας) σύμφωνα με το Ν.4600/2019, άρθρο 156, παράγραφος 1.

Μετατράπηκε αυτοδίκαια σε διαδημοτική επιχείρηση (ΦΕΚ2096/Β΄/02.06.2020&2642/Β΄/30.06.2021) με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ», με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1069/1980).

Στη Διαδημοτική Επιχείρηση συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας:

 1. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 2. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και
 3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Έδρα της επιχείρησης είναι η έδρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια των προαναφερόμενων Δήμων.

Σκοποί της επιχείρησης είναι:

 1. η παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
 2. η συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και η παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
 3. η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τωνέργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης 2, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους [άρθρο 1 παρ. 3 εδ. α, β, γ του ν. 1069/1980 (Α΄191), όπως ισχύει].

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, για την συγκρότηση του οποίου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980,όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας συμμετέχει με δώδεκα (12) μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές του από το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι:

 1. ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος,
 2. επτά (7) αιρετά μέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4)ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,
 3. ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων,
 4. ένας (1) εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα,
 5. δύο (2) δημότες.

Οι Δήμοι Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας συμμετέχουν έκαστος με τρία (3) αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων τα δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, με την επιφύλαξη της μεθεπόμενης παραγράφου, από την οποία προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό Δήμος της επιχείρησης, εκτός του Δήμου της έδρας αυτής, συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο με τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του.. Η θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιχείρηση διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη σύμφωνα με τις εξής αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων:

α)υπ΄αριθμ.16-134/09-06-2020(ΑΔΑ:ΩΑ6Ζ46ΜΓ2Α-ΧΕΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.30-354/12-10(ΑΔΑ:ΩΞΣΙ46ΜΓ2Α-ΖΟΤ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

β)υπ'αριθμ.12-87/2-07-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΒΤ46ΜΓΣΙ-2ΤΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας και

γ)υπ' αριθμ.6-28/31-03-2020(ΑΔΑ:ΩΑΚΛ46ΜΓΜΥ-Β9Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας:

Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

(Πρόεδρος)

 
2. Γεώργιος Μαχειμάρης  
3. Κωνσταντίνος  Λέσσης Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου Δραγανίγου
4. Παναγιώτα Τζάνε Μαρία Ζερβού
5. Χρυσούλα Τόμπρου-Γκίνη Ανδρέας  Σκούπουρας
6. Βασίλειος  Αργυρός Ευάγγελος  Ραράκος
7. Βασίλειος Μελίδης Θεοχάρης  Γιώτης
8. Ιωάννης  Τρεπεκλής Δημήτριος Θεόδοτος
9. Τηλέμαχος–Μιλτιάδης Βασιλάκης Αγγελική Καρδακάρη
10. Χρύσανθος Σαρλής Σπυρίδων Νεράντζης
11. Γεώργιος Αρμενιάκος(Λαϊκό Μέλος) Αναστάσιος Βλάχος
12. Σπυρίδων Ασπιώτης Σπυρίδων Βάρελης
13. Νικόλαος  Γκούσης Ιωάννης  Πανδής
14. Σπυριδούλα Μαργαρίτου (Λαϊκό Μέλος) Στέφανος Σπάτουλας
15. Σπυριδούλα Κόκκαλη Θεοφάνης Σκέμπρης
16 Διονύσιος  Μίαρης Άννα  Καλούδη
17. Νικόλαος  Μουζακίτης Ιωάννης Καλούδης
18. Κωνσταντίνος Αλαμάνος(Εκπρόσωπος ΤΚ/ΤΕΕ)

 

Νικόλαος Πολύζος(Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΕΕ)
19. Έριτσος Δημήτριος(Εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης) Θα οριστεί(Εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης)

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544