Δημοφιλή άρθρα
Πρόγραμμα Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων της στοματικής και σκελετικής υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κεντρικής...
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 - ΤΑΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. ...
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς νησίδες ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ και επιστροφή».. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)]  

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Υποβολή Προσφορών για την ανάθεση του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ανοιχτού διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)]  
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.07.23

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

ΜΕΤΡΟ 19

«Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2

«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΑΡΙΟ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με CPV: 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες», Κ.Α.:64.7322.004, εκτιμώμενης αξίας 54.321,26€ πλέον ΦΠΑ 13.037,10€.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 51.042,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού της πλατείας  «Χορευταριού» Νυμφών που βρίσκεται στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού Νυμφών. Το «Χορευταριό» Νυμφών είναι μια διαπλάτυνση, πλάτωμα από το οποίο ξεκινούν και καταλήγουν τρεις κοινόχρηστοι δρόμοι, η οποία λειτουργούσε από παλιά ως πλατειά – χώρος στον οποίο γινόντουσαν εκδηλώσεις και πολιτιστικά γεγονότα.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α,49132 ΚΕΡΚΥΡΑ,Τηλ.:26613-62781-794.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.corfu.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α1 τάξη και άνω ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στην Α1 τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-07-2023 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  15:00 (3:00μ.μ.)  και 

ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 04-08-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  166278/2021 (ΦΕΚ 2813 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ποσού χιλίων ογδόντα έξι ευρώ (1.086,00 €) και ισχύ τουλάχιστον  τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. μέχρι 31-12-2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε (15) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Μέτρο 19 του Προγράμματος  “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0016518643, συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης.Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 289/08-03-2023 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

 

 

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544