Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της «Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της «Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.11.22

Ο Δήμος Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB)  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού μουσικού κόμβου (music HUB), εκτιμώμενης αξίας 33.020,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ   7.924,96 ευρώ. Σύνολο: 40.945,64

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων μουσικού κόμβου (music HUB),  εκτιμώμενης αξίας 3.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 888,00 ευρώ . Σύνολο: 4.588,00

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).

Προϋπολογισμός :45.533,64 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Φορέας χρηματοδότησης; Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου (2019ΕΠ32260003)   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 69.7135.009 του προϋπολογισμού  έτους 2022

Δικαιούμενοι συμμετοχής: σύμφωνα με το 2.2.1 άρθρο της διακήρυξης

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής:

Τμήμα 1 (Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού), 660,41 ευρώ.

Τμήμα 2 (Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων), 74,00 ευρώ.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 15:00΄μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL) http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Επίσης θα δημοσιευτεί, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: στις 30/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται .

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544