Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Παροχή υπηρεσίας έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Παροχή υπηρεσίας έκδοσης εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.11.20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

            Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας έκδοσης  εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE» , προϋπολογισμού  17.608,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

                                            προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

  να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 8/2020 μελέτης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. Δίνεται η δυνατότητα προσφοράς μόνο για μια ομάδα ειδών, αλλά και για το σύνολο των ομάδων. Προσφορές των οποίων οι τιμές μονάδας ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, θα κρίνονται απαράδεκτες και δεν θα μπορούν να γίνουν δεκτές.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της .

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την   Τρίτη 24/11/2020 και ώρα : 12.00 μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

Προς τον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας έκδοσης  εντύπων τουριστικής προβολής με QR CODE

Προϋπολογισμού μελέτης : 17.608,00  €  (με Φ.Π.Α.)

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  24/11 /2020 και ώρα :12.00μ.)

 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιος ανάδοχος)

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών ως κάτωθι:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:

Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:

α)Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

β)Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:

– Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές.

– Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους

Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.

  1. α) Να βεβαιώσει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει εκτελέσει καλώς , τουλάχιστον τρεις συγκεκριμένες αντίστοιχες συμβάσεις ,παροχής υπηρεσιών έκδοσης τουριστικών οδηγών με    ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ,  κατά την περίοδο 2010 – 2019.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι παραχωρεί στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  την άδεια χρήσης  των φωτογραφιών, των κειμένων, των μεταφράσεων καθώς και του δημιουργικού του συγκεκριμένου οδηγού σε ηλεκτρονική μορφή  προκειμένου ο Δήμος να  χρησιμοποιεί  το εν λόγω υλικό, σε προωθητικές δράσεις (διαφήμιση marketing), εφαρμογές, λογισμικά, ιστοτόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), youtube, εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π., σε απεριόριστες θέσεις με απεριόριστη χρονική διάρκεια και με απεριόριστη αναπαραγωγή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο.

  1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου. (υπόδειγμα επισυνάπτεται)

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση Τοπικής Οικονομίας Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης. κα Αργυρού Σταυρούλα  τηλ. 2661030241  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544