Δημοφιλή άρθρα
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 3η Συνεδρίαση του...
Ντελάλης: Έναρξη Κερκυραϊκής Αποκριάς.
Κερκυραϊκή Αποκριά 2024: Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων,  σας προσκαλεί  στην έναρξη των...
Αριθμός απόφασης 4-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».....
Αριθμός απόφασης 2-15 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ – ΟΜΑΔΑ Δ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περ.Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)»της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ – ΟΜΑΔΑ Δ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περ.Επιχ.Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)»της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.11.23

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ – ΟΜΑΔΑ Δ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)» της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας ηλεκτρονικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης, όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό που συνέταξε η υπηρεσία.

CPV: CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, CPV: 38652000-0  Κινηματογραφικές μηχανές προβολής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 26613-62794

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 43.238,28€ (πλέον ΦΠΑ 24%) (συνολικά 53.615,47€)

Εγγύηση συμμετοχής: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής είναι: 864,77€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι είναι η Π.Ι.Ν., Κωδ. ΣΑ ΕΠ022. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64.7341.023 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα Υλοποίησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ02210000).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό, που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5 , 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, δηλαδή κατασκευάζουν ή  εμπορεύονται τα ζητούμενα είδη.

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, αν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, η) ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών τα οποία θα κατατεθούν μόνο από τον μειοδότη).

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:Δευτέρα 11/12//2023, ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» – «Οικονομικής Προσφοράς» : Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544